Henri's berichten over zijn recente activiteiten

Henri's reports on his recent activities


Personal website: http://members.ziggo.nl/here

woensdag 12 augustus 2015

Glass as a Vehicle of Progress

Onlangs bezocht in de tentoonstelling “GLAS. Voertuig van vooruitgang”. Wonderlijk genoeg wordt geen poging gedaan die ene eigenschap van glas in relatie met vooruitgang te duiden: zijn onzichtbaarheid. Hoewel het mooi is dat enkele glazen dieren uit de werkplaats van Leopold Blaschka worden getoond stelt de tentoonstelling zelf de vraag aan deze objecten wat ze met vooruitgang te maken kunnen hebben. Het belang van aanschouwelijk materiaal in het onderwijs werd al door Jan Amos Comenius in de 17e eeuw onderkend. Drukpers en gipsafgietsels hebben daarbij de vooruitgang in he tonderwijs veel meer beïnvloed dan kleinschalige productie uit het atelier van Leopold. 
Verder is plaats ingeruimd voor glaskunst wat opmerkelijk is. Glaskunst is op zich geen vooruitgang, maar kan visies op vooruitgang uitbeelden. De tentoonstellingsmaker overtroeft hier de verhalenverteller. De titel van de tentoonstelling maakte nieuwsgierig naar de keuze van onderwerpen. Want een breed spectrum van thema’s had geput kunnen worden uit The Glass Bathyscaphe : How Glass Changed The World door Macfarlane & Martin. De keuze in deze tentoonstelling is echter nogal eclectisch. Toch zijn er in Rotterdam echt mooie dingen te zien. 

 Recently I visited the exhibition " GLAS. Voertuig van vooruitgang” [GLASS. Vehicle of progress]. Strange as it may seem, no attempt is made to designate that one property of glass related to progress: its invisibility. While it is nice that some glass animals from the workshop of Leopold Blaschka were  shown, the exhibition itself questions how these objects relate to progress. The importance of visual materials in education was already recognized by Jan Amos Comenius in the 17th century. Print and plaster casts  have influenced  progress in education much more than the small-scale production coming from  Leopolds workshop. 
Furthermore, glass art was emphasized which is remarkable. Glass art is  not in itself  progressive, yet it can depict concepts of progress. Here, the exhibition maker overtrumps the storyteller. The title of the exhibition made me curious about the choice of topics. This, because  a broad range of topics could be drawn from The Glass Bathyscaphe: How Glass Changed The World by Macfarlane and Martin (2002). However, the choice in this exhibition is rather eclectic. Yet there are really beautiful things to see in Rotterdam. 

GLAS. Voertuig van vooruitgang  Het Nieuwe Instituut, Rotterdam. 18/04 – 23/08- 2015

Alan Macfarlane & Gerry Martin / The Glass Bathyscaphe : How Glass Changed The WorldLondon : Profile Books, 2002

Geen opmerkingen:

Een reactie posten